Rodzina 500+

Osoby niesłyszące

Informacja o działalności Sądu Rejonowego we Wschowie w formie nagrania treści w polskim języku migowym

 

Tekst tłumaczenia:

Informacja o działalności Sądu Rejonowego we Wschowie

Celem i zadaniem Sądu jest
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw,
prowadzenie działalności administracyjnej mającej na celu zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania tych zadań,
gdyż na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997r., każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.


Podstawy prawne działania Sądu:


Sąd Rejonowy we Wschowie został utworzony z dniem 1 lipca 2015 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu obejmujący obszar właściwości miejscowej gmin: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa.

Organy Sądu to:

Prezes Sądu Rejonowego, który kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań i reprezentuje Sąd na zewnątrz.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, który wykonuje zadania również w na rzecz Sądu Rejonowego we Wschowie kierując działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań.


Wydziały Sądu utworzone zostały Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych:


I Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego
II Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych
IV Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Sąd Rejonowy we Wschowie mieści się w budynku przy Placu Kosynierów 1C.
Cele, zadania, organizację i zakres działania poszczególnych organów i komórek organizacyjnych określa:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
inne akty prawne dotyczące zakresu działania komórek organizacyjnych Sądu.

Biuro podawcze, funkcjonujące w ramach Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, przyjmuje korespondencję wpływającą do sądu oraz udostępniają formularze sądowe i wzory pism.

Wydziały Sądu udzielają osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych.