Rodzina 500+

Informacje dla interesantów

 Zarządzenie nr 006/2017

Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie

z dnia 22 lutego 2017r.

 

w sprawie: wypłaty należności przysługujących świadkom, biegłym sądowym, specjalistom i tłumaczom

                       

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów art.85-93 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016r. poz. 623 z późn. zm.) oraz art.618a-618l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1749 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wypłata należności przysługujących świadkom i biegłym stosownie do powołanych na wstępie przepisów następuje wyłącznie w oparciu o przedłożone w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego we Wschowie postanowienie sądu wraz z podpisanym zarządzeniem o wypłacie oraz wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, względnie innym dokumentem, z którego wynikać będzie wysokość poniesionych i podlegających stosownie do przepisów zwrotowi kosztów świadka bądź biegłego.

 

§ 2

Przekazanie wszystkim pracownikom niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem polecam kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 005/2015 Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie z dnia 08 lipca 2015r.