ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Sąd Rejonowy we Wschowie uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta.

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Podpis elektroniczny:

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie https://www.nccert.pl/podmioty.htm.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z póżn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn.zm.),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 tj.),
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 maja 2014r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 584).

UWAGA!

Drogą elektroniczną nie mogą być wnoszone pisma procesowe, w tym m.in. pozwy, wnioski i oświadczenia,
w postępowaniu sądowym.

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad systemem, który zostanie wdrożony
w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.