Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

ZARZĄDZENIE Nr  020/2023

Prezesa Sądu Rejonowego we Wschowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 30 października 2023r.

 

w sprawie

zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a i art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217 ) oraz na podstawie w związku § 30 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 1 pkt 6 i § 31 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2514) zarządzamy:

 § 1

wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Rejonowym we Wschowie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej. 

§ 3 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego we Wschowie.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku, jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 1/01/2021 Prezesa i Dyrektora SSądu Rejonowego we Wschowie z dnia 2 stycznia 2021 roku.