Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

ZARZĄDZENIE Nr  1/11/2017

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Wschowie

z dnia 1 grudnia 2017r.

 

w sprawie

zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.), w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządzamy:

 § 1

wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Rejonowym we Wschowie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej. 

§ 3 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego we Wschowie.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.