Rodzina 500+

Ośrodki Kuratorskie

 

Ośrodek Kuratorski Nr 1 we Wschowie

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

ul. Tadeusza Kościuszki 11/7, 67-400 Wschowa

tel. 504 432 980

Godziny pracy Ośrodka Kuratorskiego:

Poniedziałek: 15:15 - 19:15

Wtorek: 13:00 - 19:00

Środa: 15:15 - 19:15

Czwartek 13:00 - 19:00

 

Ośrodki kuratorskie prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

1) zaspokajanie potrzeb osobowościowych,

2) rozwiązywanie problemów psychicznych,

3) uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi,

4) eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,

5) wdrażanie do przestrzegania norm społecznych,

6) rozwijanie zainteresowań,

7) wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego,

8) rozładowywanie napięć emocjonalnych,

9) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

 

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez Sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 ze zmianami).

 

 Link do strony w Ministerstwie Sprawiedliwoś