Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Sądu Rejonowego we Wschowie

 1. Sąd Rejonowy we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wschowa.sr.gov.pl
 2. Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01 r.
 3. Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-11 r.
 4. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń:

        - z uwagi na prowadzenie strony internetowej przed dniem 23 września 2018 r., serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020 r, będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

        5. Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.

 

Dane teleadresowe siedziby Sądu Rejonowego we Wschowie

 1. Sąd Rejonowy we Wschowie, pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa.
 2. Osobą kontaktową jest administrator: adres poczty elektronicznej oi@zielona-gora.so.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3220182.
 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

 

Procedura składania skarg na brak dostępności

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, przesyłając wniosek na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
  w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 3. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć, w sposób opisany powyżej, skargę na takie działanie.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

 

Skróty klawiaturowe

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

        - wersję kontrastową,
        - możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
        - wyróżnienie odnośników.

        2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Sąd Rejonowy we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1 C, 67-400 Wschowa

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Sądu Rejonowego we Wschowie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową prowadzący do odrębnego wejścia na parterze budynku. Wejścia podstawowe nie są przystosowane dla   osób niepełnosprawnych ze względu na zabytkowy charakter obiektu, a dostęp do podjazdu dla osób niepełnosprawnych możliwy jest bezpośrednio z parkingu przy budynku.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Stanowisko ochrony znajduje się przy wejściu głównym do budynku po prawej stronie od wjazdu podjazdem. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali, a miejsce po lewej stronie obok bramki umożliwia  przejazd osobom na wózku.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru i parkingu przy budynku
 5. Drzwi windy są automatyczne przesuwne a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Sądu Rejonowego jest możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby oraz ustaleniu terminu z pracownikami wydziałów.