Rodzina 500+

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy we Wschowie został utworzony z dniem 01 lipca 2015r. na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U.2014.1683) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U.2018.2548 z póź. zm.).

Sąd Rejonowy we Wschowie obejmuje obszarem właściwości następujących gmin:

  • Wschowa
  • Sława
  • Szlichtyngowa

Sąd Rejonowy we Wschowie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2029, poz. 365 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 1141),
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 69 z późn. zm.),
  4. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 poz. 138 z późn, zm.).