STRONA GŁÓWNA

 

Szanowni Państwo

 

Od dnia 25 maja 2020 r. Sąd Rejonowy we Wschowie rozpoczyna normalną działalność orzeczniczą.

 

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie wszystkie pomieszczenia, w których przyjmowani są interesanci oraz sale, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

 W budynku obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa :

- OSOBY WEZWANE LUB ZAWIADOMIONE BĘDĄ WPUSZCZANE DO SĄDU NIE PRĘDZEJ NIŻ 10 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ

- OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, MASECZKI ITP.) ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKU SĄDU,

- OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SĄDU, SALAMI ROZPRAW I INNYMI POMIESZCZENIAMI WYZNACZONYMI DO OBSŁUGI INTERESANTÓW, ZAKŁADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB,

- PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU SĄDU MOŻLIWE JEST JEDYNIE W STREFACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, WYNIKAJĄCYMI Z KONIECZNOŚCI STAWIENNICTWA.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 019/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Prezesa  Sądu Rejonowego we Wschowie, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 

Zmianie ulega funkcjonowanie Sądu przywracające częściowo dostęp interesantów do załatwiania spraw w budynku Sądu:

BIURO PODAWCZE:

- udziela informacji i przyjmuje korespondencję w sprawach bardzo pilnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, przyjmowanie pism procesowych odbywa się głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych. Wydawanie odpisów i wypisów z akt odbywa się jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego. Pisma kierowane do Sądu można składać również do skrzynki podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje wyjęta przez pracownika Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”.

SEKRETARIATY WYDZIAŁÓW Z WYJĄTKIEM KSIĄG WIECZYSTYCH

- udzielają informacji wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej według numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych na stronie internetowej Sądu https://www.wschowa.sr.gov.pl w zakładce „Struktura organizacyjna – Wydziały”.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

- przyjmuje interesantów wyłącznie w sprawach bardzo pilnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, w pozostałych przypadkach udzielanie informacji przez pracowników odbywa się wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej.

SPRZEDAŻ ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ

- jest wstrzymana, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej przelewem na konta wskazane na stronie internetowej Sądu https://www.wschowa.sr.gov.pl w zakładce „ Informacje - Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności - szczegóły na stronie https://oplaty.ms.gov.pl .

ZAPOZNAWANIE SIĘ Z AKTAMI

- odbywa się w pokoju nr 101 w godzinach od 7:30 do 10:30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z sekretariatem danego wydziału.

PRZYJMOWANIE DOZOROWANYCH

- odbywa się w pokoju w godzinach od 11:00 do 14:00, po wcześniejszym wezwaniu do stawienictwa się w sądzie przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

SKARGI I WNIOSKI W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

- przyjmowane są zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sądu https://www.wschowa.sr.gov.pl w zakładce ”Skargi i wnioski”, można składać z wykorzystywaniem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, do skrzynki podawczej, o której mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.

   


 

SĄD REJONOWY WE WSCHOWIE
PL. KOSYNIERÓW 1C
67-400 WSCHOWA

NIP: 4970081863
Regon: 000325446 (00043) 

e-mail: sekretariat@wschowa.sr.gov.pl

e-mail: podawcze@wschowa.sr.gov.pl


 

Wydziały Sądu:

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Samodzielna Sekcja Administracyjna

 

Prezes: SSR Janusz Chruszczewski

Sekretariat Prezesa: Pokój 119/I piętro

Biuro podawcze: Pokój 1/parter


Zmiana rachunku bankowego !!!

Nowe konto przeznaczone na dochody budżetowe:
14 1010 0055 4063 0050 4600 0000

na to konto należy dokonywać wpłat tytułem:

  • grzywien
  • opłat i kosztów sądowych
  • wpisów do sprawy
  • opłat za hipotekę i księgi wieczyste

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Szczegóły w ulotce do pobrania poniżej.

Istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/